توصیه شده پارامتر غلتکی عمودی

پارامتر غلتکی عمودی رابطه

گرفتن پارامتر غلتکی عمودی قیمت