توصیه شده نقره مال من است و طلا مینگ است

نقره مال من است و طلا مینگ است رابطه

گرفتن نقره مال من است و طلا مینگ است قیمت